Nasze Cele

Celem Fundacji jest promowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski i świata, a w szczególności:
1. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego na tych obszarach;
2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym poprzez podnoszenie świadomości i poziomu
wiedzy społeczeństw na temat stanu środowiska naturalnego oraz jego wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy;
3. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
5. działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego kultury, sztuki, i tradycji;
6. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym
w szczególności realizacji programów rolno – środowiskowych, zapobieganie bezrobociu poprzez
wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów
związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, rozwój działalności
wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo organizacje
pozarządowe;
8. działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów między społeczeństwami;
9. promocja i organizacja wolontariatu;
10. upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji;
11. działania wspomagające wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.